DOCUMENTACIÓN E ENLACES DE INTERESE

Duplicado de DIE

Emitirase un duplicado cando en caso de perda ou deterioro do anterior DIE, se poda acreditar por algún medio (lectura do microchip xeralmente) a identidade do animal.

O titular/propietario debe poñerse en contacto cun veterinario identificador que, tras facer as comprobacións oportunas, realizará as xestións para a expedición dun novo DIE duplicado gravando a solicitude en Siregal.

Previamente deberá ter cuberto o modelo de solicitude dun documento duplicado. Engádese aquí:

Modelo de solicitude de emisión de DUPLICADO do DIE (NPU 724911xxxxxxxxx emitido por Xunta de Galicia)

Modelo de solicitude de emisión do DUPLICADO do DIE (emitido por outro Organismo Emisor diferente á Xunta de Galicia)

IMPORTANTE: Mediante SIREGAL é posible só solicitar duplicados de DIE de équidos de Crianza e Renda, emitidos pola Xunta de Galicia ou o correspondente organismo emisor doutra Comunidade Autónoma. Antes de aceptar a solicitude, SIREGAL comprobará se o équido cuxo NPU ou microchip se indica figura con UELN (NPU ou Número Permanente Único) asignado e polo tanto con DIE emitido.